relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 20/2013

Raport nr 20/2013

 

Temat:

Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Decora S.A. zwołanego na dzień 29 listopada 2013 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Spółki Decora S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu 8 listopada 2013 roku otrzymał od AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK [dalej: Akcjonariusz] będącego akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanego przez AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie zgłoszone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 listopada 2013 roku dodatkowo następującego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Dąbrowskiego.”

W uzasadnieniu powyższego żądania, ww. akcjonariusz podał, iż „Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową. Kandydat zgłoszony przez Aviva OFE jest osobą kompetentną, która spełnia kryteria niezależności, jest osobą niekaraną, nie posiada konfliktu interesów oraz spełnia inne kryteria przewidziane stosownymi przepisami prawa polskiego.”

W związku z powyższym, z uwagi na terminowe wniesienie przez akcjonariusza żądania uwzględnienia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyższego punktu, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia zaktualizowany porządek obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2013 roku, który obejmuje:

1.     Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2.     Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego  zdolności

        do podejmowania uchwał;

4.     Przyjęcie porządku obrad;

5.     Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję

        Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Heinza Wilhelma Dusar;

6.     Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Martina Sielker;

7.     Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Petera Wiegand;

8.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Marzeny

        Lesińskiej;

9.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Hermanna Josefa

        Christian;

10.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Grzegorza Piątka;

       10a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka

        Dąbrowskiego.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;

13.  Wolne głosy i wnioski;

14.  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie wraz z żądaniem wprowadzenia do porządku obrad w/w spraw, Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jako uchwała nr 6a, o następującej treści:

Uchwała nr ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Decora S.A
z dnia 29 listopada 2013 roku

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Jacka Dąbrowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W załączeniu Zarząd Spółki  przekazuje do publicznej wiadomości projekty wszystkich uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 listopada 2013 roku o godzinie 14.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A. przy ulicy Prądzyńskiego 24a, uwzględniające uchwałę zgłoszoną przez Akcjonariusza oraz zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z naniesioną zmianą w porządku obrad zgodnie z żądaniem Akcjonariusza.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Ogłoszenie NWZA Decora S.A. – po zmianie 08-12-2013
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Projekt uchwały NWZA Decora S.A. – po zmianie 08-12-2013

← Powrót