relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 20/2012

Raport nr 20/2012

Temat:

Korekta Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej Decora za okres I kwartału 2012 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2012 roku Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej Decora za okres I kwartału 2012 roku, niniejszym przekazuje uzupełnienie następujących informacji:

– w punkcie XIII Informacji dodatkowej wchodzącej w skład rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres I kwartału 2012 roku, w zakresie zmian w strukturze znacznych pakietów akcji w stosunku do ostatnio przekazanego raportu kwartalnego – zmiana wystąpiła w przypadku jednego z wykazanych akcjonariuszy Pana Włodzimierza Lesińskiego, który w okresie od ostatnio przekazanego raportu kwartalnego tj. od dnia 10.11.2011 do dnia opublikowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres I kwartału 2012 roku tj. do dnia 15.05.2012 nabył 22 399 sztuk akcji Emitenta.

– w punkcie XV Informacji dodatkowej wchodzącej w skład rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres I kwartału 2012 roku – łączna wartość wszystkich postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej nie stanowiły co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

– w punkcie XVII Informacji dodatkowej wchodzącej w skład rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres I kwartału 2012 roku, – w I kwartale 2012 Emitent, ani żadna jednostka od niego zależna nie udzieliły poręczeń kredytu lub poręczeń pożyczki, ani też gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Powyższe uzupełnienia nie mają wpływu na dane finansowe zawarte w Rozszerzonym Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej Decora za I kwartał 2012 roku. Nie ulegają także zmianie opublikowane wybrane dane finansowe.

← Powrót