relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 20/2010

Raport nr 20/2010

Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 18 maja 2010r. sporządzonego w Warszawie, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez Aviva Investors Poland S.A. powziął informację od Aviva Investors Poland S.A. działającego:

  1. W imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem
  2. W imieniu i na rzecz „Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz „Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” (dalej „Fundusze)
  3. O tym, że w wyniku transakcji kupna akcji spółki Decora S.A.(dalej „Spółka”) dokonanej w dniu 26 kwietnia 2010 (rozliczonej w dniu 29 kwietnia 2010) zwiększył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  4. W konsekwencji ww. zdarzenia:
  5. Fundusze posiadają łącznie 742.336 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 742.336 głosów, które stanowią 6,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a
  6. W skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli , w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A. jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki wchodzi 742.336 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawnionych do 742.336 głosów, które stanowią 6,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  7. Przed ww. zmianą
  8. Fundusze posiadały łącznie 474.336 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,19% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do 474.336 głosów, które stanowiły 4,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a
  9. W skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A. jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 474.336 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,19% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 474.336 głosów, które stanowią 4,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) – 6)

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od Aviva Investors Poland S.A.

← Powrót