relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 2/2013

Raport nr 2/2013

Temat:

Zbycie znacznego pakietu akcji – zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu  5% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 18 stycznia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie w dniu 15 stycznia 2013 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2  w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez AVIVA Investors Poland S.A. działające w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, powziął informację od AVIVA Investors Poland S.A. działającego w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, o tym że łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A., posiadanych przez Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty spadła poniżej progu 5%.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było dokonanie w dniu 11 stycznia 2013 r. transakcji zbycia akcji Emitenta, która to transakcja została rozliczona w dniu 16 stycznia 2013 r.

Przed zmianą udziału Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 579.738 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 5,13% kapitału zakładowego Emitenta.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały łącznie 579.738 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowiło 5,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia tj. na dzień 15 stycznia 2013 roku Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 528.296 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,67% kapitału zakładowego DECORA S.A. uprawniających do 528.296 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,67% ogólnej liczby głosów

Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) – 6). W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od AVIVA Investors Poland S.A.

← Powrót