relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 19/2010

Raport nr 19/2010

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Heinz Wilhelm Dusar

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 18 maja 2010 roku emitent powziął wiadomość, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 13 ust. 10 Statutu oraz § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej DECORA S.A., w dniu 15 maja 2010 roku wybrała Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Heinza Wilhelma Dusar. Pan Heinz Wilhelm Dusar został członkiem Rady Nadzorczej Decora S.A. na mocy uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DECORA S.A. w dniu 14 maja 2010 roku, o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 13/2010 z dnia 14 maja 2010 roku.

Pan Heinz Wilhelm Dusar posiada wykształcenie techniczne

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska

  •     od 09.1998 Prezes Zarządu Hampex Bad und Sanitärprodukte Verkaufs – Agentur GmbH z siedzibą w Dierdorf (Niemcy)
  •     04.1997 – 12.2004 Aquaform Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Członek Zarządu
  •     11.1995 – 02.2000 Prezes Zarządu Saniku GmbH z siedzibą w Anhausen (Niemcy)
  •     08.1994 – 12.2004 Decora Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) – Członek Zarządu
  •    od 07.1992 Prezes Rady Zarządczej Saniku Holding S.A. (dawniej Saniku S.A.) z siedzibą w        Couvet (Szwajcaria)
  •     od 12.1989 Prezes Zarządu Shower – Star B.V. z siedzibą w Goirle (Holandia)
  •     od 07.1977 Prezes Zarządu Hampex Handels und Importgesellschaft techn. Artikel mbH z siedzibą w Dierdorf (Niemcy)
  •     od 12.1972 Właściciel i zarządzający spółką Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH z siedzibą w       Anhausen (Niemcy)
  •     od 1959 Samodzielna działalność gospodarcza – właściciel firmy Dusar

Ponowne powołanie Pana Heinza Wilhelma Dusar w skład Rady Nadzorczej związane jest z wygaśnięciem jego mandatu w związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez ww. osobę funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Heinza Wilhelma Dusar poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Heinz Wilhelm Dusar nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Heinz Wilhelm Dusar nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

← Powrót