relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 15/2010

Raport nr 15/2010

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 15 maja 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za rok obrotowy 2010.

Stosownie do treści § 25 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, Spółka informuje, iż:

  1. Do przeprowadzenia badania wybrano HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-478) przy ulicy Bluszczowej 7, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych wpisaną pod numerem KRS 0000190899 do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wskazany podmiot jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, nr 77, poz. 649, z późniejszymi zmianami) i jest wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 2917.
  2. Wyboru podmiotu dokonującego badania dokonano w dniu 15 maja 2010 roku.
  3. Spółka korzystała usług wybranego podmiotu w następującym zakresie:badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, 2007, 2008, 2009 wraz z opinią i raportem z badania badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DECORA S.A. za rok obrotowy 2006, 2007, 2008, 2009 wraz z opinią i raportem z badania,
  4. Organem dokonującym wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za rok obrotowy 2010 jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza spółki DECORA S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
  5. Umowa z wybranym podmiotem ma zostać zawarta na okres badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za rok obrotowy 2010.

← Powrót