relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 14/2011

Raport nr 14/2011

Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 13 maja 2011 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 13 maja 2011 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 3.390.996,00 zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) stanowiącej część zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2010, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,30 zł (30/100 złotych) na jedną akcję.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 11.303.320 akcji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Decora S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 22 lipca 2011 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień na dzień 5 sierpnia 2011 roku.

← Powrót