relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 13/2013

Raport nr 13/2013

Temat :

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 17 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za I półrocze 2013 r. i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za I półrocze 2013 r. oraz o dokonanie badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za rok 2013 i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2013.

Stosownie do treści § 25 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, Spółka informuje, iż:

1. do przeprowadzenia badania wybrano Deloitte Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-854) przy Al. Jana Pawła II 19, wpisaną pod numerem KRS 0000446833 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wskazany podmiot jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, nr 77, poz. 649, z późniejszymi zmianami) i jest wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 73.

2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonano w dniu 17 lipca 2013 roku.

3. Spółka korzystała z usług Spółki Deloitte Audyt Spółka z organiczną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kod pocztowy: 00-854) przy Al. Jana Pawła II 19, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych wpisaną pod numerem KRS 0000031236 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w wyniku przekształcenia której powstał wybrany podmiot uprawniony do badania sprawozdań, w zakresie dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za I półrocze 2012 r. i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za I półrocze 2012 r. oraz o dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za rok 2012 i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2012.

4. Organem dokonującym wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza spółki DECORA S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

5. Umowa z wybranym podmiotem ma zostać zawarta na okres dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za I półrocze 2013 r. i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za I półrocze 2013 r. oraz o dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za rok 2013 i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2013.

← Powrót