relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 12/2013

Raport nr 12/2013

RAPORT BIEŻĄCY 12/2013

Temat :

Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 10 maja 2013 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 10 maja 2013 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 2.597.762,92 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 92/100 złotych)stanowiącej cały zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2012, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 2.149.631,48 zł (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden 48/100 złotych) z kapitału zapasowego. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,42 zł (42/100 złotych tj. czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 11.303.320 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Decora S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 22 lipca 2013roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 5 sierpnia 2013roku.

← Powrót