relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 12/2012

Raport nr 12/2012

Zbycie znacznego pakietu akcji – zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu  5% ogólnej liczby głosów

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 17 sierpnia 2012 roku, sporządzonego w Warszawie w dniu 9 sierpnia 2012 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, powziął informację od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, o tym że łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A., posiadanych przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty spadła poniżej progu 5%.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było zbycie akcji Emitenta w dniu 6 sierpnia 2012 r.

Przed zmianą udziału ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 571.519 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 5,06% kapitału zakładowego Emitenta.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały łącznie 571.519 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia tj. na dzień 9 sierpnia 2012 roku ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 529.627 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,68% kapitału zakładowego DECORA S.A. uprawniających do 529.627 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,68% ogólnej liczby głosów

Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) – 6). W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2012-08-17 | Raport nr 12/20122018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Zawiadomienie poniżej 5 % ING 17-08-2012

← Powrót