relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 11/2012

Raport nr 11/2012

Temat :
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 23 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za I półrocze 2012 r. i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za I półrocze 2012 r. oraz o dokonanie badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za rok 2012 i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2012.

Stosownie do treści § 25 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, Spółka informuje, iż:

1. do przeprowadzenia badania wybrano Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-854) przy Al. Jana Pawła II 19, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych wpisaną pod numerem KRS 0000031236 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wskazany podmiot jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, nr 77, poz. 649, z późniejszymi zmianami) i jest wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 73.

2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonano w dniu 23 lipca 2012 roku.

3. Spółka nie korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

4. Organem dokonującym wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza spółki DECORA S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

5. Umowa z wybranym podmiotem ma zostać zawarta na okres dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za I półrocze 2012 r. i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za I półrocze 2012 r. oraz o dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za rok 2012 i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2012.

← Powrót