relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 11/2011

Raport nr 11/2011

Powołanie członka Rady Nadzorczej – Martin Sielker

Zarząd spółki Decora S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 29 kwietnia 2011 roku otrzymał oświadczenie Pana Heinza Wilhelma Dusar, działającego w imieniu i na rzecz spółki prawa szwajcarskiego pod firmą SANIKU S.A. z siedzibą w Couvet (Szwajcaria), w której zasiada w Radzie Zarządczej, będącej akcjonariuszem Emitenta posiadającym 3.002.067 akcji i głosów w kapitale zakładowym, iż zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Emitenta w wyniku spełnienia warunku tzw. Minimalnej Liczby Akcji (§13 ust. 2 Statutu Spółki) Spółka Saniku S.A. reprezentowana przez Pana Heinza Wilhelma Dusar wskazała jednego członka Rady Nadzorczej.

Z zachowaniem procedury wskazanej w Statucie Emitenta korzystając z uprawnień w §13 ust. 3 w zw. z ust. 5 Statutu Emitenta Saniku S.A., powołała Pana Martina Sielker jako członka Rady Nadzorczej Spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia Emitentowi (§13 ust. 5 Statutu Emitenta), tj. od dnia 29 kwietnia 2011 roku.

Pan Martin Sielker posiada wykształcenie wyższe – Dyplom Uniwersytetu w Osnabrück – Dyplomowany Handlowiec ze specjalnością Nauki Ekonomiczne (luty 1993), Egzamin zawodowy – Doradca Podatkowy (marzec 1997), Egzamin zawodowy – Biegły Rewident (grudzień 2001)
Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 01/1997 Prowadzi działalność jako udziałowiec w kancelarii Nick & Sielker (Biegli rewidenci, Doradcy podatkowi oraz Adwokaci)

10/1994 – 12/1996 Asystent biegłego rewidenta i doradcy podatkowego u doradcy podatkowego Ulfa Henkefenda w Dissen a.T.W.

03/1993 – 09/1994 Asystent biegłego rewidenta i doradcy podatkowego w kancelarii Dr. Mertens und Parnter (Biegli rewidenci, Doradcy podatkowi oraz Adwokaci) w Osnabrück

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Martina Sielker poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Martin Sielker nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Martin Sielker nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

← Powrót