relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 11/2010

Raport nr 11/2010

Treść uchwal podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 maja 2010 r.

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. w dniu 14 maja 2010 r.

← Powrót