relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 10/2010

Raport nr 10/2010

Zbycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A. o co najmniej 2%

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 4 maja 2010r. sporządzonego w Couvet (Szwajcaria), zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o zbyciu w dniu 26 kwietnia 2010 roku 270.000 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. przez spółkę prawa szwajcarskiego pod firmą SANIKU S.A. z siedzibą w Couvet (Szwajcaria), co spowodowało zmianę dotychczas posiadanego przez SANIKU S.A. udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce DECORA S.A.

Przed dokonaniem transakcji SANIKU S.A. posiadało 3.522.067 akcji spółki DECORA S.A. stanowiących łącznie udział 31,16% w kapitale zakładowym spółki DECORA S.A., uprawniających do wykonywania 3.522.067 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A., co stanowiło 31,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. Po dokonaniu w/w transakcji SANIKU S.A. aktualnie posiada 3.252.067 akcji spółki DECORA S.A. stanowiących łącznie udział 28,77% w kapitale zakładowym spółki DECORA S.A. oraz uprawniających do wykonywania 3.252.067 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A., co stanowi 28,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A.
Z przekazanej informacji wynika także, iż podmioty zależne od SANIKU S.A. nie posiadają akcji spółki DECORA S.A. oraz brak jest osób wymienionych w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

← Powrót