relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 1/2012

Raport nr 1/2012

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28. lutego 2009 r. poz. 259)

Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych

w 2012 r.

Raporty dotyczące 2011 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2011 r. oraz jednostkowy raport roczny za 2011 r.– 20.marca 2012r.

Raporty dotyczące 2012 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne zwierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe:

za I. kwartał 2012 r. – 15. maja 2012 r., natomiast za III. kwartał 2012 r. – 14. listopada 2012 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I. półrocze 2012 r. zwierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 31. sierpnia 2012 r. Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z §90 ust. 1 p. 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z §83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z §102 ust. 1 oraz zgodnie z §101 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV. kwartał 2011 r. oraz za II. kwartał 2012 r.
Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

← Powrót