relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 08/2011

Raport nr 08/2011

Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 8 kwietnia 2011 roku, sporządzonego w Warszawie, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, powziął informację od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, o tym że w wyniku nabycia przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty akcji Decora S.A., łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta posiadanych przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty wzrosła powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było nabycie akcji Emitenta w wyniku transakcji zawartej w dniu 30 marca 2011 roku). Przed zmianą udziału ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 471.418 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 4,17% kapitału zakładowego Emitenta.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały łącznie 471.418 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowiło 4,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia tj. na dzień 4 kwietnia 2011 roku ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 571.519 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,06% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) DECORA S.A. uprawniających do 571.519 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów

Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) – 6). W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

← Powrót