relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 08/2010

Raport nr 08/2010

Sprzedaż akcji emitenta przez osobę posiadającą stały dostęp do informacji poufnych dotyczących emitenta.

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 29 kwietnia 2010r. sporządzonego w Kórniku, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez pracownika Emitenta, pełniącego w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, posiadającego stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio tego Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 2) w/w ustawy. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 23 kwietnia 2010r. dokonała sprzedaży 179 akcji Spółki DECORA S.A. za cenę 24,50 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

← Powrót