relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 07/2011

Raport nr 07/2011

Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 5 kwietnia 2011 roku, sporządzonego w Warszawie, zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), powziął informację od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), o tym że w wyniku nabycia przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) akcji Decora S.A., łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta posiadanych przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) wzrosła powyżej progu 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było nabycie akcji Emitenta w wyniku transakcji zawartych w dniu 21 marca 2011 roku (rozliczonych w dniu 24 marca 2011 roku). Przed zmianą udziału Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) posiadał łącznie 406.096 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 3,59 % kapitału zakładowego Emitenta.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) dawały łącznie 406.096 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowiło 3,59 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 24 marca 2011 roku Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) posiadał 606.066 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,36% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) DECORA S.A. uprawniających do 606.066 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 5,36% ogólnej liczby głosów

Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) – 6). W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK („Aviva OFE”).

← Powrót