relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 07/2010

Raport nr 07/2010

Zarząd DECORA S.A. niniejszym informuje, że w dniu 20 kwietnia 2010r. Emitent otrzymał podpisany przez Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 8 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006r. („Aneks”).

Na mocy Aneksu zwiększono przyznany Emitentowi limit wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności do wysokości 25.000.000 PLN. Aneksem zmieniono Dzień Ostatecznej Spłaty Limitu, a także Ostatni Dzień Okresu Wykorzystania oraz Dzień Ostatecznej Spłaty Produktu Obarczonego Ryzykiem na dzień 28 lutego 2011r., a w przypadku przedłużenia umowy – na dzień 28 lutego 2012r.. Na mocy Aneksu określono termin obowiązywania umowy – do dnia 28 lutego 2011r. a także przewidziano możliwość przedłużenia umowy do dnia 28 lutego 2012r. pod warunkiem, że Emitent złoży wniosek kredytowy w terminie do dnia 31 stycznia 2011r., a do tego momentu zapewni przepływy co najmniej 50% swoich obrotów przez swoje rachunki w Banku Raiffeisen Bank Polska S.A., a także dochowa obowiązków informacyjnych wobec banku szczegółowo określonych w Aneksie jak również złoży oświadczenie o zmianie czasu zabezpieczenia hipotecznego na zabezpieczenie spłaty limitu. Na mocy aneksu zwiększono zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na zapasach Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta pod firmą TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą do kwoty nie mniejszej niż 17.000.000 PLN. Dokonano również zmian w zakresie marży banku i prowizji z tytułu zaangażowania. W związku ze zwiększeniem limitu wierzytelności zwiększono kwotę, do której Emitent poddał się egzekucji do sumy nie większej niż 37.500.000 PLN, a także przedłużono termin w którym Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do dnia 28.02.2015r.

Kryterium uznania aneksowanej umowy za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stanowi fakt, iż przyznany Emitentowi limit wierzytelności będący przedmiotem umowy, a zwiększony Anksem przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

← Powrót