relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 04/2011

Raport nr 04/2011

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Decora S.A. informuje, że w dniu 28 marca 2011 roku powziął informację o złożeniu przez Pana Paula Horstmann-Meyer w dniu 28 marca 2011 rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Decora S.A. ze skutkiem natychmiastowym. Powodem decyzji o rezygnacji Pana Paula Horstmann-Meyer z piastowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Decora S.A. były przyczyny czasowe i osobiste.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm).

← Powrót