relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 04/2010

Raport nr 04/2010

Sprzedaż akcji emitenta przez osobę posiadającą stały dostęp do informacji poufnych dotyczących emitenta

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 kwietnia 2010r. sporządzonego w Kórniku, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Kierownika Działu Controllingu Spółki DECORA S.A. – Pełnomocnika Zarządu ds. Rynku Kapitałowego, pełniącego w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, posiadającego stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio tego Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 2) w/w ustawy. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 30 marca 2010r. oraz 31 marca 2010r. dokonała sprzedaży łącznie 2.152 akcji Spółki DECORA S.A. w łącznej cenie 53.697,97 zł. Daty, wolumen oraz ceny poszczególnych transakcji przedstawiają się następująco:

Data Ilość akcji Cena jednostkowa Wartość transakcji
30.03.2010 1,00 25,20 25,20
30.03.2010 100,00 24,50 2 450,00
31.03.2010 703,00 25,70   18 067,10
31.03.2010 106,00 24,61  2 608,66
31.03.2010  200,00   24,64 4 928,00
31.03.2010 89,00 24,64  2 192,96
31.03.2010  105,00  24,5 2 573,55
31.03.2010  95,00 24,53 2 330,35
31.03.2010  98,00 24,55 2 405,90
31.03.2010  66,00 24,45  1 613,70
31.03.2010 51,00 24,46 1 247,46
31.03.2010 219,00  24,55 5 376,45
31.03.2010   219,00 24,56  5 378,64
31.03.2010 100,00 25,00 2 500,00
SUMA 2.152 53.697,97

Transakcje dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

← Powrót