relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 03/2011

Raport nr 03/2011

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Zarząd DECORA S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21 lutego 2011r. Emitent otrzymał podpisany przez Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 9 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006r wraz z późniejszymi zmianami. („Aneks”). Na mocy Aneksu zwiększono przyznany Emitentowi limit wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności do wysokości 30.000.000 PLN. Aneksem zmieniono Dzień Ostatecznej Spłaty Limitu, a także Ostatni Dzień Okresu Wykorzystania oraz Dzień Ostatecznej Spłaty Produktu Obarczonego Ryzykiem na dzień 28 lutego 2012r., a w przypadku przedłużenia umowy – na dzień 28 sierpnia 2012r. Na mocy Aneksu określono termin obowiązywania umowy – do dnia 28 lutego 2012r. a także przewidziano możliwość przedłużenia umowy do dnia 31 sierpnia 2012r. pod warunkiem, że Emitent opłaci drugą część prowizji przygotowawczej do dnia 30 listopada 2011 r. a także złoży oświadczenia o zmianie czasu zabezpieczenia hipotecznego na zabezpieczenie spłaty limitu podpisane przez Emitenta oraz przez spółkę zależną od Emitenta pod firmą TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą Na mocy Aneksu zwiększono zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na zapasach Emitenta do kwoty nie mniejszej niż 17.000.000 PLN wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia zapasów przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 13.000.000 PLN oraz zrezygnowano z zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na zapasach spółki zależnej od Emitenta pod firmą TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą. Zwiększono zabezpieczenie w postaci hipoteki kaucyjnej łącznej na nieruchomościach Emitenta położonych w Środzie Wielkopolskiej do kwoty 35.000.000 PLN wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 1.750.000 PLN, a także w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomości spółki zależnej od Emitenta pod firmą TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą położonej w Kostrzynie nad Odrą do kwoty 35.000.000 PLN wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 4.470.000 PLN. Dokonano również obniżenia marż banku i prowizji z tytułu zaangażowania. W związku ze zwiększeniem limitu wierzytelności zwiększono kwotę, do której Emitent poddał się egzekucji do sumy nie większej niż 45.000.000 PLN, a także przedłużono termin w którym Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do dnia 31.08.2015r.

Nadto Zarząd DECORA S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21 lutego 2011r. Emitent otrzymał podpisane przez Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę cesji wierzytelności z ubezpieczenia nieruchomości Emitenta położonych w Środzie Wielkopolskiej, na warunkach określonych w Aneksie, a także Aneks nr 5 do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 22 marca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami, na warunkach określonych w Aneksie.
Kryterium uznania aneksowanej umowy za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stanowi fakt, iż przyznany Emitentowi limit wierzytelności będący przedmiotem umowy, a zwiększony Anksem przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

← Powrót