relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 03/2010

Raport nr 03/2010

Zarząd DECORA S.A. informuje, że w dniu 9 marca 2010 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 lutego 2010 r., na podstawie którego w dniu 3 marca 2010 r. zarejestrowano obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 565.531,35 zł do kwoty 565 166,00 zł, czyli o kwotę 365,35 zł.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, jego struktura jest następująca:

    10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł każda,
    992.693 akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda,
    310.627 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda

Ogólna liczba głosów wynikająca, ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany (obniżenia) wysokości kapitału zakładowego Spółki, wynosi 11.303.320.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest wynikiem umorzenia 7.307 akcji własnych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, dających prawo do 7.307 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nabytych przez Spółkę w ramach realizacji programu nabywania i umarzania akcji własnych („Program”) realizowanego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DECORA S.A. z dnia 22 września 2008 roku. Realizacja Programu odbywała się za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na podstawie umowy z dnia 30 października 2008 roku, zgodnie z którą Dom Maklerski BZ WBK S.A. nabył we włanym imieniu i na własną rzecz 7.307 akcji Spółki od dotychczasowych akcjonariuszy i odsprzedał je w dniu 9 września 2009 roku Spółce w celu ich umorzenia.

Akcje zostały umorzone przez Spółkę, za zgodą akcjonariuszy, na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DECORA S.A. z 10 grudnia 2009 roku.

Łączne wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszom akcji umorzonych wyniosło 100.035,56 złotych.

Umorzone zostały akcje własne Spółki DECORA S.A. nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 100.035,56 zł, przy czym wynagrodzenie za umarzane akcje nastąpiło wyłącznie z kapitału zapasowego utworzonego z wcześniej wypracowanego zysku.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki DECORA S.A po dokonaniu umorzenia wynosi 565 166,00 zł, a ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 11.303.320.

Na mocy opisanego na wstępie postanowienia Sadu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 lutego 2010 r., w dniu 3 marca 2010 r. zarejestrowano zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie uchwał nr 3, 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DECORA S.A. z dnia 10 grudnia 2009 roku, które zostały opisane w raporcie bieżącym nr 28/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku. Brzmienie dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Z uwagi na fakt, że w związku ze znacznym zakresem zmian Spółka podjęła decyzję o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany zarejestrowane na mocy powołanego wyżej postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 lutego 2010 roku, Spółka podaje do publicznej wiadomości treść tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

← Powrót