relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 02/2010

Raport nr 02/2010

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28. lutego 2009 r. poz. 259) Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.

Raporty dotyczące 2009 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2009 r. oraz jednostkowy raport roczny za 2009 r. – 22. marca 2010 r.

Raporty dotyczące 2010 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne zwierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe: za I. kwartał 2010 r. – 14. maja 2010 r., natomiast za III. kwartał 2010 r. – 10. listopada 2010 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I. półrocze 2010 r. zwierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 31. sierpnia 2010 r. Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z §90 ust. 1 p. 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z §83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z §102 ust. 1 oraz zgodnie z §101 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV. kwartał 2009 r. oraz za II. kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

← Powrót