relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 01/2011

Raport nr 01/2011

Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.
Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 7 stycznia 2011 roku, sporządzonego w Warszawie, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez Aviva Investors Poland S.A., powziął informację od Aviva Investors Poland S.A. działającego w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, o tym że w wyniku nabycia przez fundusz inwestycyjny Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty akcji Decora S.A., łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta posiadanych przez fundusz inwestycyjny Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wzrosła powyżej progu 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było nabycie akcji Emitenta w wyniku transakcji zawartej w dniu 30 grudnia 2010 roku (rozliczonej w dniu 4 stycznia 2011 roku). Przed zmianą udziału fundusz inwestycyjny Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 562.596 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 4,98 % kapitału zakładowego Emitenta.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty dawały łącznie 562.596 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowiło 4,98 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia fundusz inwestycyjny Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 567.626 szt. akcji Decora S.A., co stanowi 5,02 % kapitału zakładowego Emitenta.

Według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia akcje będące w posiadaniu funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty dają łącznie 567.626 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowi 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) – 6) W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od Aviva Investors Poland S.A.

AVIVA powyzej 5%

← Powrót