relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący nr 1/2016 – korekta

Raport bieżący nr 1/2016 – korekta

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Zarząd DECORA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016. Zmiana dotyczy daty przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku. W informacji z dnia 13 stycznia 2016 roku podano, iż raport ten będzie opublikowany w dniu 15 listopada 2016 roku, podczas gdy prawidłowa data przekazania tego raportu to 14 listopada 2016 roku.

Poniżej prawidłowa treść raportu:

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133) Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r. Raporty dotyczące 2015 r. Skonsolidowany raport roczny za 2015 r. oraz jednostkowy raport roczny za 2015 r. –  18 marca 2016 r.

Raporty dotyczące 2016 r. Skonsolidowane raporty kwartalne zwierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe: za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 r., natomiast za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. zwierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 30 sierpnia 2016 r. Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z §90 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z §83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne  i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z §102 ust. 1 oraz zgodnie z §101 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2015 r. oraz za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: §103 ust. 1 w zw. z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

← Powrót