relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 91/2019

Raport bieżący 91/2019
Data: 25.10.2019
Godzina: 8:30

Temat:

Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za III kwartały 2019 roku:
Przychody ze sprzedaży – 235,0 mln PLN wobec 208,6 mln PLN za III kwartały 2018 roku, co stanowi wzrost o 26,4 mln PLN, tj. o 13%;
Zysk operacyjny -EBIT – 26,9 mln PLN wobec 16,7 mln PLN za III kwartały 2018 roku, co stanowi wzrost o 10,2 mln PLN, tj. o 61%;
EBITDA – 35,6 mln PLN wobec 21,9 mln PLN za III kwartały 2018 roku, co stanowi wzrost o 13,7mln PLN, tj. o 63%;
Zysk brutto – 25,7 mln PLN wobec 18,3 mln PLN za III kwartały 2018 roku, co stanowi wzrost o 7,4 mln PLN, tj. o 40%.
Zysk netto – 21,6 mln PLN wobec 17,7 mln PLN za III kwartały 2018 roku, co stanowi wzrost o 3,9 mln PLN, tj. o 22%.

Zarząd Emitenta zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartały 2019 rok, które Emitent zamierza opublikować 8 listopada 2019 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 03/2019.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za III kwartały 2019 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 9 Indywidualnych Standardów Raportowania.
Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za
III kwartał 2019 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2018 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).
W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 3,2 mln PLN, tj. o 36%.
Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 12,2 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 9,0 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym , wzrostu amortyzacji oraz wpływu MSSF 16 na amortyzację w kwocie 0,4 mln PLN.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za III kwartały 2019 roku. Wyniki opublikowane w raporcie za III kwartały 2019 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

← Powrót