relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 90/2019

Raport bieżący 90/2019
Data: 18.10.2019
Godzina: 12:07

Temat:
Ustanowienie zastawu o znacznej wartości na aktywach Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 13 Indywidualnych Standardów Raportowania informuje, że w dniu 18 października 2019 r. Emitent uzyskał informację, iż w dniu 15 października 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonano wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na rzecz Banku PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (zwanej dalej: „Bankiem”).
Wpis zastawu rejestrowego dokonany został na podstawie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 22 marca 2006 r., zawartego przez Emitenta z Bankiem w dniu 7 października 2019 r., na zabezpieczenie wynikających lub mogących wynikać w przyszłości wierzytelności Banku wobec Emitenta, w szczególności o zapłatę kapitału wierzytelności Banku, odsetek, prowizji, opłat i innych kosztów (łącznie : „Wierzytelności Banku”)
Zastaw rejestrowy będzie zabezpieczał Wierzytelności Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 55.500.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych).
Przedmiotem zastawu rejestrowego są zapasy (materiały) Emitenta położone w siedzibie Emitenta oraz w zakładzie Emitenta w Kostrzynie nad Odrą. Wartość przedmiotu zastawu rejestrowego na dzień 31 sierpnia 2019 r. wynosi 16.638.523,00 złotych (słownie: szesnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złotych).

Wartość wskazanego powyżej zastawu przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta w Poprzednim roku obrotowym.

← Powrót