relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 9/2016

Raport bieżący 9/2016

Temat:
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej Decora S.A.

Podstawa prawna:  
Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść:
Zarząd Spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 25 marca 2016 roku, sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację
o tym, że w wyniku nabycia przez akcjonariusza Hermanna Josefa Christian (zwanego dalej: „Akcjonariuszem”) akcji spółki Decora S.A., łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza przekroczyła próg 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A.
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Decora S.A. było nabycie przez Akcjonariusza w dniu 24 marca 2016r., 34.193 akcji Emitenta. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 563.193 akcji, co stanowiło 4,98% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Liczba głosów posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 563.193 głosów, co stanowiło 4,98% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. Liczba aktualnie posiadanych przez Akcjonariusza akcji, tj. na dzień sporządzenia zawiadomienia  wynosi 597.386 sztuk akcji Decora S.A., stanowiących 5,28% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 597.386 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,28% ogólnej liczby głosów.
Z informacji przekazanych przez Akcjonariusza wynika, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o ofercie.

← Powrót