relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 9/2015

Raport bieżący 9/2015

Temat:

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Włodzimierz Lesiński       

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 22 kwietnia 2015 roku emitent powziął wiadomość, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 13 ust. 10 Statutu oraz § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej DECORA S.A., w dniu 22 kwietnia 2015 roku wybrała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Włodzimierza Lesińskiego. Pan Włodzimierz Lesiński został członkiem Rady Nadzorczej Decora S.A. na mocy uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DECORA S.A. w dniu 22 kwietnia 2015 roku, o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 8/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Pan Włodzimierz Lesiński posiada wykształcenie wyższe – Politechnika Poznańska, wydział budowa maszyn, specjalizacja – obrabiarki i urządzenia technologiczne (1980 rok).

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska:

od 03.2008 Lena Lighting S.A. (Środa Wlkp.) – Prezes Zarządu

od 12.2004 Decora S.A. (Środa Wlkp.) – Członek Rady Nadzorczej (od 17.02.2005 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej).

11.1997 – 03.2006 Aquaform Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Członek Zarządu – Przewodniczący Rady Nadzorczej

12.2004 – 03.2008 Lena Lighting S.A. (spółka powstała z połączenia Lena Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o. oraz Lena Lighting Sp. z o.o.)

od 01.1996 Dusar Industrie Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Członek Zarządu

08.1994 – 12.2004 Decora Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Członek Zarządu

01.2000 – 12.2004 Lena Electric Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Członek Zarządu

01.2000 – 12.2004 Lena Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Członek Zarządu

01.1990 – 02.1991 Gobar Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Pełnomocnik ds. Kontaktów Zagranicznych

11.1986 – 12.1989 Exbud Skanska Kielce – Kierownik Usługi

02.1984 – 12.1987 REMOPAP z siedzibą w Poznaniu – Samodzielny Konstruktor

01.1983 – 01.1984 Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. – Kierownik Działu Technicznego

04.1982 – 12.1982 WIEPOFAMA S.A. Poznań – Asystent Projektanta

06.1980 – 12.1980 P.W. MEHATRA z siedzibą w Środzie Wlkp. – Stażysta

Ponowne powołanie Pana Włodzimierza Lesińskiego w skład Rady Nadzorczej związane jest z wygaśnięciem jego mandatu w związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez ww. osobę funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Włodzimierza Lesińskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Włodzimierz Lesiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Włodzimierz Lesiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

← Powrót