relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 9/2014

Raport bieżący 9/2014

Temat :

Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 25 kwietnia 2014 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA S.A.  zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 25 kwietnia 2014 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 2.638.718,94 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemnaście złotych 94/100 złotych) stanowiącej cały zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2013, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 2.108.675,46 zł (dwa miliony sto osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 46/100 złotych) z kapitału zapasowego.  Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,42 zł (42/100 złotych tj. czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 11.303.320 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Decora S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 18 lipca 2014roku., natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień na dzień 1 sierpnia 2014roku.

← Powrót