relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 89/2019

Raport bieżący 89/2019
Data: 05.09.2019
Godzina: 16:24

Temat:
Wybór członka Rady Nadzorczej – Jacek Podgórski

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd DECORA S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 5 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Podgórskiego i powierzeniu jemu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Z dniem podjęcia uchwały osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys Pana Jacka Podgórskiego Spółka opublikowała raportem bieżącym 56/2019

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Podgórski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Podgórski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jacek Podgórski spełnia kryteria niezależności wymagane od Członka Rady Nadzorczej. Pan Jacek Podgórski posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Pan Jacek Podgórski nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

← Powrót