relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 70/2019

Raport bieżący 70/2019
Data: 17.06.2019
Godzina: 12:25

Temat:
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej _zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”_ Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Emitent na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 3 Indywidualnych Standardów Raportowania informuje, informuje że w dniu 17 czerwca 2019r. Zarząd Spółki zawarł z Santander Bank Polska S.A. _”Bank”_ aneks nr 28 _zwany dalej „Aneksem”_ do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z dnia 25.07.2005 r., wraz z późniejszymi zmianami _zwanej dalej „Umową”_.

Na mocy Aneksu na dzień 30.06.2020 roku zmieniony został dzień spłaty kredytu, tj. dzień, w którym powinna nastąpić całkowita spłata kredytu i wszelkich innych należności banku wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami lub ostatni dzień okresu wypowiedzenia umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy są: hipoteka umowna, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomości Spółki, zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach prefabrykatów i wyrobów gotowych zlokalizowanych w oznaczonym magazynie Spółki, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umów zawieranych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zastaw rejestrowy i finansowy na wierzytelnościach wynikających z rachunków Spółki prowadzonych w Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

← Powrót