relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 67/2019

Raport bieżący 67/2019
Data: 13.06.2019
Godzina: 11:47

Temat:

Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności DECORA S.A. za 2018 rok oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za 2018 rok.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. informuje, że w związku z zaleceniem ogólnym Komisji Nadzoru Finansowego, otrzymanym pocztą elektroniczną w dniu 20 maja 2019 r., na podstawie § 15 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) podjął decyzję o dokonaniu korekty dotyczącej zawartego w raporcie rocznym za 2018 rok oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok oświadczenia o stosowaniu Ładu Korporacyjnego będącego elementem Sprawozdania Zarządu z działalności DECORA S.A. za 2018 rok (punkt 5. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych) oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za rok 2018 (punkt 5. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych), opublikowanych w dniu 29 marca 2019 r. w raporcie rocznym za rok 2018 oraz w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2018 poprzez przekazanie do publicznej wiadomości informacji uzupełniających, o których mowa w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l oraz § 71 ust. 5 Rozporządzenia.

Informacje uzupełniające stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności DECORA S.A. za 2018 rok

13-06-2019

 

← Powrót