relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 65/2019

Raport bieżący 65/2019
Data: 10.06.2019
Godzina: 18:06

Temat :

Informacje o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. (dalej: Spółka), na podstawie §19 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, informuje o zgłoszeniu przez Akcjonariusza Spółki – Pana Włodzimierza Lesińskiego sprzeciwu do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 r. Zgłoszony sprzeciw dotyczył podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2019 r. uchwały nr 20 do 18 punktu porządku obrad.

← Powrót