relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 64/2019

Raport bieżący 64/2019
Data: 10.06.2019
Godzina: 18:05

Temat :

Informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia z punktu planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. (dalej: Spółka), na podstawie §19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, informuje o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 r. od rozpatrywania punktu 16 porządku obrad, to jest podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz ze względu na jego bezprzedmiotowość. Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz wycofała uprzednio swoja kandydaturę, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 56/2019.

← Powrót