relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 62/2019

Raport bieżący 62/2019
Data: 10.06.2019
Godzina: 18:02

Temat:
Wybór członka Rady Nadzorczej – Marzena Lesińska

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść: Zarząd DECORA S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Marzenę Lesińską i powierzeniu jej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Z dniem podjęcia uchwały osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys Pani Marzeny Lesińskiej

Pani Marzena Lesińska posiada wykształcenie wyższe (mgr sztuki). Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończyła również Akademię Sztuk Wizualnych w Poznaniu uzyskując zawód grafik komputerowy.
Przebieg kariery zawodowej:
– 2013-2019 Członek Rady Nadzorczej Decora S.A.
– 2007-2010 KIM Studio projektowania (Poznań) – właściciel
– 2004-          Lena Lighting S.A. (Środa Wlkp.) – marketing manager
– 1997-1999 Agencja Reklamowa “Całka” (Poznań) – grafik komputerowy

Według złożonego oświadczenia Pani Marzena Lesińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marzena Lesińska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Marzena Lesińska spełnia kryteria niezależności wymagane od Członka Rady Nadzorczej. Pani Marzena Lesińska posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

← Powrót