relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 61/2019

Raport bieżący 61/2019
Data: 10.06.2019
Godzina: 18:00

Temat :

Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 10 czerwca 2019 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 10 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę
w przedmiocie przeznaczenia kwoty w kwocie 10.547.063,00 zł (dziesięciu milionów pięćset czterdzieści siedmiu tysięcy sześćdziesięciu trzech złotych 00/100) stanowiącej część wypracowanego przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2018, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 10.547.063 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Decora S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 17 czerwca 2019 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 28 czerwca 2019 roku.

← Powrót