relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 6/2022

Raport bieżący 6/2022
Data: 27.04.2022
Godzina: 11:27

Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. _ Spółka _ informuje, że w dniu 27.04.2022 roku podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. _ Uchwała _.

Na podstawie przyjętej Uchwały Zarząd Spółki proponuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 68.804.249,20 złotych _sześćdziesiąt osiem milionów osiemset cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 20/100_ podzielić w następujący sposób:
a_ kwotę 21.094.126,00 złotych _dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100_ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 2,00 złote _dwa złote 00/100_,
b_ kwotę 47.710.123,20 złotych _czterdzieści siedem milionów siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 20/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

← Powrót