relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 6/2014 – korekta raportu 6/2014

Raport bieżący 6/2014 – korekta raportu 6/2014

 

Temat:
Korekta raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie projektów uchwał ZWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 27 marca 2014 roku informuje, że w załączniku do raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 27 marca 2014 roku zawierającym projekty uchwał ZWZA Decora Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 r. nastąpiły oczywiste omyłki pisarskie polegające na wskazaniu niewłaściwego roku w treści projektu uchwały nr 5 w odniesieniu do daty dnia dywidendy tj. zamiast prawidłowej daty 18 lipca 2014 roku, błędnie podano datę 18 lipca 2013 roku, a także w odniesieniu do daty wypłaty dywidendy tj. zamiast prawidłowej daty 1 sierpnia 2014 roku, błędnie podano datę 1 sierpnia 2013 roku. Nadto wskutek oczywistej omyłki rachunkowej w projekcie uchwały nr 5 błędnie podano kwotę, jaka ma zostać przeznaczona z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy tj. zamiast prawidłowej kwoty 2.108.675,46 zł (dwa miliony sto osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 46/100 złotych) błędnie podano kwotę 2.149.631,48 zł (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden 48/100 złotych).
Także na skutek oczywistej omyłki pisarskiej w projektach uchwał nr 6 i nr 7 dotyczących udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu błędnie podano rok obrotowy, za który ma nastąpić udzielenie absolutorium tj. zamiast prawidłowego roku 2013 błędnie podano rok 2012.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Decora Spółka Akcyjna przekazuje skorygowaną treść projektów uchwał ZWZA Decora Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 r.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 w zw. z §6 ust. 2 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Projekty uchwały ZWZA 2014 Spółki DECORA S.A. – korekta 2014-03-28

← Powrót