relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 59/2019 K

Raport bieżący 59/2019 K
Data: 25.06.2019
Godzina: 13:25

Temat :

Korekta raportu bieżącego nr 59_2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 10 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej: „Spółka”) informuje o korekcie raportu bieżącego dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 10 czerwca 2019 r.
Korekta raportu wynika z braku wskazania w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 10 czerwca 2019 r. zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:
– 4 subfunduszy wydzielonych w NN Parasolowym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
– NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2
Wskazane powyżej subfundusze oraz Fundusz posiadały uprawnienie do łącznego wykonywania 640.839 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 10 czerwca 2019 r., a tym samym łącznie posiadały co najmniej 5 % głosów na wyżej wymienionym zgromadzeniu.
Emitent niniejszym przekazuje poniżej prawidłową treść raportu bieżącego nr 59/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.:
Zarząd DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 10 czerwca 2019 r.

Włodzimierz Lesiński :
– liczba akcji: 3.875.614
– liczba głosów: 3.875.614
– % głosów na ZWZA: 39,52
– % ogólnej liczby głosów: 39,52

Hermann Josef Christian:
– liczba akcji: 659.386
– liczba głosów: 659.386
– % głosów na ZWZA: 6,72
– % ogólnej liczby głosów: 6,72

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER
– liczba akcji: 1.130.000
– liczba głosów: 1.130.000
– % głosów na ZWZA: 11,52
– % ogólnej liczby głosów: 11,52

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
– liczba akcji: 1.104.000
– liczba głosów: 1.104.000
– % głosów na ZWZA: 11,26
– % ogólnej liczby głosów: 11,26

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”
– liczba akcji: 560.000
– liczba głosów: 560.000
– % głosów na ZWZA: 5,71
– % ogólnej liczby głosów: 5,71

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny
– liczba akcji: 1.123.054
– liczba głosów: 1.123.054
– % głosów na ZWZA: 11,45
– % ogólnej liczby głosów: 11,45

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
– liczba akcji: 640.839
– liczba głosów: 640.839
– % głosów na ZWZA: 6,53%
– % ogólnej liczby głosów: 6,53%

← Powrót