relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 56/2019

Raport bieżący 56/2019
Data: 04.06.2019
Godzina: 13:12

Temat: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 r. wpłynęło od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA Santander S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (dalej: „Akcjonariusz”), w związku ze zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, pismo zawierające informację o wycofaniu kandydatury Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz na Członka Rady Nadzorczej, wskazanym w raporcie bieżącym Spółki nr 47/2019. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż tym samym pismem Akcjonariusz zgłosił kandydaturę pana Jacka Podgórskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Spółka niniejszym informuje, iż Pan Jacek Podgórski spełnia wszelkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. Pismo zawierające informację o wycofaniu dotychczasowego kandydata oraz zgłoszeniu nowego kandydata przez Akcjonariusza, Curriculum Vitae kandydata oraz oświadczenie kandydata, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

pismo_przewodnie_CV_oświadczenie_J.Podgórski

04-06-2019

 

← Powrót