relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 5/2016

Raport bieżący 5/2016

Temat:
Zakup akcji emitenta przez członka zarządu emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24 marca 2016 r. sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka zarządu emitenta.
Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 21, 22 i 23 marca 2016r. dokonała zakupu łącznie 43.190 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
•    w dniu 21.03.2016 – 2262 sztuk, w cenie 9,42 zł za jedną akcję,
•    w dniu 22.03.2016 – 1899 sztuk, w cenie 9,50 zł za jedną akcję
•    w dniu 23.03.2016 – 39.029 sztuk, w cenie 10,11 zł za jedną akcję

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót