relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 48/2019

Raport bieżący 48/2019
Data: 15.05.2019
Godzina: 17:31

Temat:

Ogłoszenie uzupełnionego w trybie art. 401 § 1 Ksh porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej: „Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r. W załączeniu: • treść ogłoszenia nowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmienia się w ten sposób, iż w pierwotnym porządku obrad zastępuje się dotychczasowy punkt szesnasty porządku obrad (zważywszy na rezygnację Pana Jacka Dąbrowskiego z kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 44/2019) treścią zaproponowaną przez akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., w trybie art. 401 §1 Ksh. Jednocześnie po punkcie szesnastym nowego porządku obrad dodaje się punkt siedemnasty o treści zaproponowanej przez akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A, w trybie art. 401 §1 Ksh. Tym samym dotychczasowe punkty 17 i 18 stają się odpowiednio punktami 18 i 19 nowego porządku obrad. • treść projektów uchwał do nowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniającą treść uchwały do punktu 16 i 17 nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały do 17 punktu nowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Ogłoszenie_ZWZA_Decora_2019_Projekt_uchwał_ZWZA_2019-15.05

15-05-2019

 

← Powrót