relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 48/2018

Raport bieżący 48/2018
Data: 19.12.2018
Godzina: 15:02

 

Temat:
Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 

Podstawa prawna:
Art. 19. ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 19 grudnia 2018 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej emitenta – Pana Włodzimierza Lesińskiego.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba:
          • w dniu 18 grudnia 2018 r. dokonała nabycia 2095 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 15,00 zł. za jedną akcję

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

powiadomienie_WL_art19ust.1MAR_18.12

19-12-2018

← Powrót