relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 45/2018

Raport bieżący 45/2018
Data: 14.12.2018
Godzina: 15:18

 

Temat:
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść:
W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Emitent na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 3 Indywidualnych Standardów Raportowania, informuje że w dniu 14 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki zawarł z Santander Bank Polska S.A. („Bank”) aneks nr 27 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z dnia 25.07.2005 r. (zwany dalej „Aneksem”), który wprowadził jednocześnie jej tekst jednolity („Umowa”).
Na podstawie zawartego Aneksu Bank udzielił Spółce kredytu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki („Kredyt”) z możliwością równoczesnego wykorzystania w kilku walutach (PLN, USD, EUR) do kwoty 22.000.000,00 zł.
Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M lub LIBOR 1M plus marża Banku. Spółka powinna dokonać spłaty wszelkich należności Banku wynikających z Aneksu w dniu 30.06.2019 r.
Zgodnie z postanowieniami Aneksu Spółka zobowiązana jest w szczególności do dnia w którym nastąpiła spłata wszelkich należności Banku wynikających z Aneksu lub do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Aneksu:

– nie zaciągać bilansowych i pozabilansowych zobowiązań finansowych (rozumianych m. in. jako kredyty, emisje papierów dłużnych) z wyłączeniem refinansowania istniejącego zadłużenia lub nowych zobowiązań do kwoty maksymalnej 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)
– nie obciążać aktywów trwałych, w tym majątku stanowiącego przedmiot zabezpieczenia, za wyjątkiem ustanowienia zabezpieczeń aktualnych umów finansowania lub innych do maksymalnej wysokości 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) w okresie krótszym niż 12 miesięcy,
– bez pisemnej zgody Banku nie zbywać aktywów trwałych, których wartość w odniesieniu do jednej lub więcej transakcji zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przekracza równowartość 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy są: hipoteka umowna, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomości Spółki, zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach materiałów i wyrobów gotowych zlokalizowanych w oznaczonych magazynach Spółki, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umów zawieranych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zastaw rejestrowy i finansowy na wierzytelnościach wynikających z rachunków Spółki prowadzonych w Banku.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

← Powrót