relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 45/2016

Raport bieżący 45/2016

Temat:
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. – zmiana zewnętrznego finansowania o znacznej wartości

 

Podstawa prawna:  
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść:
W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki na podstawie Części II , Rozdział II pkt. 2  Indywidualnych Standardów Raportowania informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. Emitent zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 21 do umowy  o limit wierzytelności nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006r wraz z późniejszymi zmianami (zwany dalej „Aneksem nr 21”).     
Na mocy Aneksu nr 21 zmianie uległ termin obowiązywania  limitu wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności udzielonego na kwotę PLN 37.000.000,- (słownie: trzydzieści siedem milionów złotych) oraz Kredytów w Rachunku bieżącym udzielonych na kwotę PLN 35.000.000,- (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Dzień Ostatecznej Spłaty Limitu, a także Ostatni Dzień Okresu Wykorzystania oraz Dzień Ostatecznej Spłaty Produktu Obarczonego Ryzykiem określono na dzień 30 marca 2018 roku.
Pozostałe istotne zapisy umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006r wraz z późniejszymi zmianami, w tym zabezpieczenia, pozostają bez zmian. Warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów. Wartość przyznanego Emitentowi limitu wierzytelności przekracza 10% kapitałów własnych  Grupy Kapitałowej Emitenta w Poprzednim roku obrotowym. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

← Powrót