relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 44/2016

Raport bieżący 44/2016

Temat:
Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za III kwartał 2016 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I , Rozdział II pkt. 10, 8 i 4  Indywidualnych Standardów Raportowania.

Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2016 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2015 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi istotna zmiana (zwiększenie) skonsolidowanego wyniku finansowego netto Grupy Kapitałowej Emitenta wynosząca 4.183 tys. zł.

– szacunkowy poziom skonsolidowanego wyniku finansowego netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym  wynosi 3.799 tys. zł wobec straty 384 tys. zł w Porównywalnym okresie sprawozdawczym. Z powodu poniesionej straty w III kwartale 2015 Emitent nie podaje zmiany procentowej wyniku finansowego netto.

Szacunkowy poziom skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wyniesie  8.904 tys. zł wobec 3.225 tys. zł w Porównywalnym okresie sprawozdawczym. Stanowi to wzrost nominalny o 5.679 tys. zł i jednocześnie o 176 %.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się również, że poziom odchylenia skonsolidowanych kosztów sprzedaży w stosunku do poziomu odchylenia skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej Emitenta wyniesie 15 punktów procentowych.
 
– szacunkowy poziom skonsolidowanych kosztów sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 11.166 tys. zł wobec 12.615 tys. zł w Porównywalnym okresie sprawozdawczym, co stanowi spadek o – 1.449 tys. zł, tj. -11%;

– szacunkowy poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 56.388 tys. zł wobec 54.134 tys. zł w Porównywalnym okresie sprawozdawczym, co stanowi wzrost o 2.254 tys. zł, tj. 4%.

Głównymi przyczynami pozytywnych zmian powyższych wielkości w III kwartale 2016 roku w stosunku do analogicznego kwartału 2015 był wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost kwoty marży brutto oraz niższe koszty operacyjne.

Należy również zauważyć, że w III kwartale roku 2015 skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta obciążyły pozostałe koszty operacyjne w kwocie 3.581 tys. zł, na co złożyły się koszty rezerw dotyczące ryzyka związanego z działalnością i restrukturyzacją spółek wschodnich, odpisy na należności, likwidacja oraz odpisy na nierotujące zapasy i inne utworzone rezerwy.

Zarząd Emitenta przewiduje utrzymanie pozytywnej tendencji  w zakresie wyników finansowych w  następnych miesiącach 2016 roku.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za III kwartał 2016. Wyniki opublikowane w raporcie za III kwartał mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym  wyników szacunkowych.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

 

← Powrót