relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 43/2019

Raport bieżący 43/2019
Data: 26.04.2019
Godzina: 11:39

Temat:

Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za 1Q 2019 roku:
Przychody ze sprzedaży – 72,5 mln PLN wobec 64,2 mln PLN w 1Q 2018 roku, co stanowi wzrost o 8,3 mln PLN, tj. o 13%;
Zysk operacyjny -EBIT – 9,0 mln PLN wobec 4,5 mln PLN w 1Q 2018 roku, co stanowi wzrost o 4,5 mln PLN, tj. o 100%;
Zysk netto – 7,3 mln PLN wobec 7,2 mln PLN w 1Q 2018 roku, co stanowi wzrost o 0,1 mln PLN, tj. o 1% (przy czym na poziom zysku netto w 1Q 2018 wpływ miało in plus jednorazowe zdarzenie wynikające z ujednolicenia metodologii wyceny aktywów i pasywów w Grupie Kapitałowej DECORA S.A. wg kursów średnich NBP w kwocie 2,3 mln PLN po uwzględnieniu podatku odroczonego).

Zarząd Emitenta zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za 1Q 2019 rok, które Emitent zamierza opublikować 10 maja 2019 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 03/2019.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za 1Q 2019 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 9 Indywidualnych Standardów Raportowania.
Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za
I kwartał 2019 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2018 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).
W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie kwotowe skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,8 mln PLN, tj. o 28%.
Wartość kwotowa skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 26,4 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 20,6 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży i struktury sprzedaży.
W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,5 mln PLN, tj. o 89%.
Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 11,7 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 6,2 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym oraz wpływu MSSF 16 w kwocie 0,4 mln PLN.
W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi spadek przychodów finansowych (liczonych per saldo z kosztami finansowymi) w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 3,0 mln PLN. Wartość przychodów finansowych w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi minus 0,2 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 2,8 mln PLN. Zmiana wynika z tego, że w Porównywalnym okresie sprawozdawczym na przychody finansowe wpłynęły dodatnie różnice kursowe wynikające z ujednolicenia metodologii wyceny aktywów i pasywów w Grupie Kapitałowej wg kursów średnich NBP w kwocie 2,8 mln PLN.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za 1Q 2019 roku. Wyniki opublikowane w raporcie za 1Q 2019 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

← Powrót