relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 42/2016

Raport bieżący 42/2016

Temat:
Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta

 

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I , Rozdział II pkt. 10 i 4  Indywidualnych Standardów Raportowania.

Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał 2016 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał 2015 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi istotna zmiana (zwiększenie) skonsolidowanego wyniku finansowego netto Grupy Kapitałowej Emitenta wynosząca 2.230 tys. zł (1132%) więcej niż w Porównywalnym okresie sprawozdawczym.

Szacunkowy poziom skonsolidowanego wyniku finansowego netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym  wynosi 2.427 tys. zł wobec 197 tys. zł w Porównywalnym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się również, że poziom odchylenia skonsolidowanych kosztów sprzedaży w stosunku do poziomu odchylenia skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej Emitenta wyniesie 20 punktów procentowych.
 
Szacunkowy poziom skonsolidowanych kosztów sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 12.197 tys. zł wobec 13.238 tys. zł w Porównywalnym okresie sprawozdawczym, co stanowi spadek o – 1.041 tys. zł, tj. -8%.

Szacunkowy poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 53.460 tys. zł wobec 47.645 tys. zł w Porównywalnym okresie sprawozdawczym, co stanowi wzrost o 5.815 tys. zł, tj. 12%.

Głównymi przyczynami pozytywnych zmian powyższych wielkości w drugim kwartale 2016 roku w stosunku do analogicznego kwartału 2015 był wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost kwoty marży brutto oraz niższe koszty operacyjne. Należy również zauważyć że w drugim kwartale roku 2015 Grupa Kapitałowa Emitenta  ponosiła jeszcze koszty związane z restrukturyzacją spółek wschodnich.

Zdaniem Zarządu Emitenta osiągnięte pozytywne wyniki finansowe są efektem realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta. Zarząd Emitenta przewiduje utrzymanie pozytywnych tendencji w zakresie wyników finansowych w kolejnych  kwartałach 2016 roku.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku i będą jeszcze podlegać badaniu biegłego rewidenta. Wyniki opublikowane w raporcie półrocznym mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie wyników szacunkowych.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

 

← Powrót